Co to jest plan marketingowy?

Co to jest plan marketingowy

Co to jest plan marketingowy

Marketing jest jednym z obszarów firmy, na który przeznaczany jest największy budżet.

Jednak nie wszystkie firmy wiedzą, w co inwestują te zasoby i czy stosują najbardziej wydajne z możliwych strategii.

W tym celu istnieje podstawowe narzędzie znane jako plan marketingowy.

Działa on jak mapa drogowa do prowadzenia działalności strategicznej i maksymalizacji wskaźnika wzrostu inwestycji (ROI) przeznaczonego do działań marketingowych produktów lub usług firmy.

Warto zauważyć, że coraz częściej menedżerowie firm przeprowadzają uprzednią ocenę i walidację produktu lub usługi przed wprowadzeniem na rynek, w oparciu o metodologię Minimum Viable Product (MVP).

Co to jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to dokument, który określa realizację strategii marketingowych firmy.

Mających na celu dotarcie do grupy docelowej, przekształcenie jej w klienta i utrzymanie go, czyli sprzedaż produktów lub usług.

Innymi słowy, plan marketingowy wyszczególnia cele, które mają być osiągnięte i niezbędne kroki do ich osiągnięcia.

W tym celu na piśmie określa się m.in. podstawowe aspekty, takie jak:

 • segmentacja rynku i docelowa grupa odbiorców,
 • ogólne cele marketingowe,
 • działania, które należy podjąć, aby je osiągnąć,
 • terminy realizacji, związane z nimi koszty i przewidywane wyniki.

Każdy plan marketingowy jest zaprojektowany tak, aby obejmował określony okres czasu, który może być miesięczny, kwartalny, roczny.

Ponadto, musi on być okresowo przeglądany i aktualizowany, aby sprawdzić, czy osiągnięto pożądane wyniki lub czy konieczna jest optymalizacja lub zmiana taktyki na inną.

Aby raport był skuteczny, musi być:

 • jasny,
 • policzalny w celu monitorowania wydajności,
 • realistyczny poprzez osiągalne cele,
 • zwięzły,
 • możliwy do wykonania i uzgodniony z zespołem osób odpowiedzialnych za jego realizację.

Jaki jest cel planu marketingowego?

Głównym celem planu marketingowego jest pomoc firmie w zrozumieniu rynku, na którym działa.

Ale również wpływu i wyników uzyskanych z każdym działaniem marketingowym w celu kierowania przyszłymi strategiami.

Wszystkie te informacje, jeśli są wykorzystywane w sposób inteligentny i strategiczny, mogą przyczynić się do sukcesu firmy.

Jest to główny powód, dla którego każda firma, która chce iść do przodu potrzebuje solidnego planu marketingowego.

Ponieważ będzie on odgrywać kluczową rolę w przyszłym rozwoju organizacji.

Wśród wielu zalet tego cennego dokumentu biznesowego jest to, że określa on na piśmie ostateczne cele i działania, które zostaną podjęte, aby je osiągnąć.

W ten sposób firma będzie w stanie skoordynować zaangażowany personel, skoncentrować wszystkie swoje zasoby na wspólnym celu i działać bardziej efektywnie.

Plan marketingowy stanowi również ramy, w których można mierzyć postępy i poddawać je refleksji.

Mierzalne cele ułatwiają ocenę strategii i osiągnięć poprzez sprawdzenie, czy są one na dobrej drodze, czy też należy przemyśleć niektóre części planu.

Jak stworzyć skuteczny plan marketingowy?

Nakreślmy główne sekcje, które powinieneś uwzględnić przy tworzeniu tego dokumentu.

1. Analiza rzeczywistej sytuacji.

Analiza obecnej sytuacji jest podstawą, na której powinien opierać się każdy plan marketingowy.

Faza ta powinna obejmować przede wszystkim analizę konkurencji, ponieważ jej działania mają nieuchronny wpływ na strukturę samego planu.

Nie zapominajmy, że niezależnie od rynku, na którym działa firma, konkurencja istnieje.

Nawet jeśli jesteś liderem na rynku, przed tobą znajdują się głodne organizacje, które chcą obniżyć marże.

Od tego momentu musimy włączyć analizę SWOT, ocenę rynku docelowego, do którego skierowane są działania marketingowe.

Oraz zbadać drogę klienta (świadomość, rozważanie i decyzja), którą podążają potencjalni klienci firmy.

2. Cele.

Samo zainwestowanie w marketing nie gwarantuje zysków.

Jeśli chcemy maksymalnie zoptymalizować środki zainwestowane w strategię marketingową, niezbędne jest ustalenie celów.

Cele te muszą być określone w inteligentny sposób w planie marketingowym zgodnie z metodologią SMART, aby ułatwić proces pomiaru celów firmy i jej wyników.

Cele muszą być zatem konkretne, mierzalne, aby można było sprawdzić, czy zostały osiągnięte, osiągalne, określone w czasie i realistyczne.

3. Taktyka marketingowa.

Po uszczegółowieniu poprzednich faz, należy jasno określić, jakie taktyki marketingowe, zarówno offline jak i online, zostaną podjęte.

Tak, aby osiągnąć proponowane cele i podzielić je na szczegółowe działania.

Należy wybrać strategie, które dostosowują się do działalności firmy i profilu klienta docelowego.

Jeśli grupą docelową, do której skierowana jest oferta, są młodzi nastolatkowie w wieku od 14 do 20 lat, możliwe, że reklama w mediach drukowanych może nie być tak skuteczna, jak kampania na portalach społecznościowych.

Kluczem jest wybranie strategii, które wzajemnie się uzupełniają, aby objąć jak największy udział w rynku.

4. Wdrażanie strategii.

Mając jasno określone strategie, należy zaplanować, w jaki sposób będą one realizowane.

Powinno to obejmować harmonogram kluczowych zadań określający, co i kiedy zostanie wykonane, jak również ocenę zasobów niezbędnych do realizacji określonych działań.

Podobnie w tej fazie powinien znaleźć się budżet, który opisuje wydatki, jakie zostaną poniesione na realizację strategii marketingowych udokumentowanych w planie.

Upewnij się, że inwestujesz pieniądze tylko w działania, które rzeczywiście przyczyniają się do realizacji Twoich bieżących celów.

5. Monitorowanie.

Zamknij plan marketingowy poprzez wyszczególnienie, jak będziesz monitorować i mierzyć wyniki.

Aby to zrobić, należy zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), jak również metody pomiaru.

Krótko mówiąc, chodzi o to, aby dowiedzieć się, co zostało ostatecznie udało się wdrożyć.

Jakie wyniki osiągnięto i czy te strategie należy zmienić, aby poprawić zwrot z inwestycji.

Ważne przykłady KPI do śledzenia to:

 • przychód na sprzedaż,
 • Inbound Marketing ROI,
 • koszt na lead,
 • postrzegana wartość lub pomiar satysfakcji klienta.

Pomiar powinno wykonywać się okresowo, co miesiąc lub nawet co tydzień.

Tak, aby upewnić się, że wyniki są pozytywne, a jeśli nie, zmienić to, co jest potrzebne, aby tak się stało.

Dzięki tym kluczom sporządzenie własnego planu marketingowego będzie łatwiejsze.

Choć pamiętajmy, że dokument ten jest skuteczny tylko wtedy, gdy organizacja ma możliwość jego wdrożenia.

Należy również pamiętać, że nie powinien to być plan statyczny.

Ale powinien ewoluować wraz ze zmianą trendów, wzrostem rynku i rozwojem firmy.